Mail ons op info@degrootstekerstboom.nl

Programma 27 april 2023 .

Programma Koningsdag 27 april 2023

08.00 uur                    Vlaggen uit

09.15 uur                    Luiden van de klokken

10.00 – 10.30 uur        Opening van de dag op de Plaats

                                   –      Uitdelen vlaggetjes en muziek teksten

–      Opening door de voorzitter van de Stichting Oranjevereniging

    De heer Patrick Simons

–      Toespraak door de burgemeester de heer P.J.M. van Domburg

–      Aubade

–      Wilhelmus

–      Koningsspelen dans door Dolstra Dance Centre

–      Musiceren door Fanfareorkest Excelsior en Harmonie Amicitia

10.00 – 17.00 uur   Kinderbraderie binnenstad, Schuttersgracht, Overtoom, Kronenburgplantsoen/hoek

10.30 – 12.30 uur        Stichting Pulse in de Oase en Ewoud.

DE PLAATS 

13.30 – 20.00 uur        –      DJ, drank en voedsel

DE KLOOSTERTUIN

13.30 – 20.00 uur        –      Drank, voedsel en de Vinyl Mobiel van Nout

VINGERHOEKHOF & VOORSTRAAT

14.00 – 23.00 uur        –      DJ, band, springkussen, drank en voedsel

Samenwerking diverse Horeca zaken.

 

KASTEELPARK 

10.00 – 17.00 uur         Scouting St. Nicolaat met kinder kruisboog programma

10.30 – 12.00 uur    10:30 – 11:00 Dansschool Moving Stars

11:15 – 11:45 Dansja

11:45 – 13:00 Dolstra Dance Centre

12.30 – 19.00 uur         KPJ/De Deel met live muziek

OVERTOOM

12:00 – 15:00 uur       Yselvaert met rondvaart route Bibliotheek tot Museum.

12.30 – 19.00 uur         Fulcotheater met buitenpodium diverse Bands.

BASILIEKPLEIN

10:00 – 17:00 uur       Schaakvereniging IJsselstein

10.30 – 17.00 uur        Kinderplein o.l.v. de Nico Steenbeekgroep

–      Boogkussen Clown

–      Lach- en Leerland

–      Piraat Multiplay

KRONENBURGPLANTSOEN 

10.30 – 17.00 uur         –       Klimberg Himalaya

–        Rodeo Krokodil

–        Stormbaan

 

 

 

Op de kinderbraderie kunnen de kinderen na enkele jaren weer hun beste verkoop skills tonen. De jonge ondernemers hoeven niet bang te zijn dat ze concurrentie krijgen van commerciële verkopers, want voor commercie is de braderie niet bestemd. Hier mogen juist de kinderen hun speelgoed, oude kleren of andere leuke spulletjes verkopen.

De Oranjevereniging heeft de volgende straten als braderie aangewezen:

 • Benschopperstraat
 • Utrechtsestraat
 • Kloosterstraat
 • Weidstraat
 • Kerkstraat
 • Schuttersgracht
 • Molenstraat
 • St. Nicolaasstraat
 • Kronenburgplantsoen

Raadpleeg de plattegrond waar wij vanuit de gemeente toestemming voor hebben gekregen.

Houdt er wel rekening mee dat sommige bedrijven gewoon geopend zijn en dat de horeca mogelijk een klein terras buiten plaatst. Respecteer dit net als de toegang tot woningen. De kinderbraderie is voor kinderen tot 16 jaar. Vooraf reserveren hoeft niet, alleen zorgen dat je op tijd met je spulletjes in de binnenstad bent om een goede plek te bemachtigen.

Bewustwording: Als je wil, mag je het speelgoed ook doneren aan de Oekraïense kinderen die het in deze tijd zwaar te verduren hebben. Het inzamelpunt is bij de Readshop in de Benschopperstraat. Daar staan 2 kramen waar vrijwilligers jouw speelgoed in ontvangst willen nemen. Mocht je hen ook financieel een steuntje in de rug willen geven, staat er ook een collectebus.

HET IS NIET TOEGESTAAN OM PLAATS TE NEMEN BUITEN DE AFZETTINGEN VAN HET TERREIN! De SVOIJ behoudt zich als organisator het recht om u elders een plaats aan te bieden of bij ongehoorzaamheid of wangedrag u van het terrein te verwijderen.

Aubade

Het Wilhelmus .

Het Wilhelmus is geschreven tussen 1568 en 1572 – het exacte jaar van schrijven is nooit echt achterhaald – en is daarmee het oudste volkslied ter wereld. Wel heeft het Japanse volkslied de oudste tekst – 9e eeuw – maar de muziek bij die tekst is pas in 1880 geschreven. Het Wilhelmus mag zich dus met recht het oudste volkslied van de wereld te noemen.

Een studie van dr. A.C. den Besten (Leiden, 1983) wijst uit dat ons volkslied hoogstwaarschijnlijk geschreven is in de zomer van 1570. De muziek is afkomstig uit Frankrijk, waar hij door Franse soldaten werd bedacht tijdens de belegering van de stad ‘Chartres’ ten Zuiden van Parijs. Auteur is waarschijnlijk Marnix van St. Allegonde echter sommigen beweren dat het Coornhert is geweest.

Het Wilhelmus is een ode aan Willem van Oranje en alhoewel het lied uit de zestiende eeuw dateert, is het pas in 1932 het officiële Nederlandse volkslied geworden. Uitgebreide informatie over het Wilhelmus, de betekenis van het Wilhelmus of wie Willem, Prins van Oranje was, is te vinden op de site van het Wilhelmus

Een Nieu Christelick Liedt

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlant getrouwe
Blyf ick tot in den doot:
Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert.

In Godes vrees te leven
Heb ick altyt betracht,
Daerom ben ick verdreven
Om Landt om Luyd ghebracht:
Maer God sal mij regeren
Als een goet Instrument,
Dat ick zal wederkeeren
In mijnen Regiment.

Lydt u myn Ondersaten
Die oprecht zyn van aert,
Godt sal u niet verlaten
Al zijt ghy nu beswaert:
Die vroom begheert te leven
Bidt Godt nacht ende dach,
Dat hy my cracht wil gheven
Dat ick u helpen mach.

Lyf en goet al te samen
Heb ick u niet verschoont,
Mijn broeders hooch van Namen
Hebbent u oock vertoont:
Graef Adolff is ghebleven
In Vriesland in den slaech,
Syn Siel int ewich Leven
Verwacht den Jongsten dach.

Edel en Hooch gheboren
Van Keyserlicken Stam:
Een Vorst des Rijcks vercoren
Als een vroom Christen man,
Voor Godes Woort ghepreesen
Heb ick vrij onversaecht,
Als een Helt sonder vreesen
Mijn edel bloet ghewaecht.

Mijn Schilt ende betrouwen
Sijt ghy, o Godt mijn Heer,
Op u soo wil ick bouwen
Verlaet mij nimmermeer:
Dat ick doch vroom mach blijven
V dienaer taller stondt,
Die Tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.

Van al die my beswaren,
End mijn Vervolghers zijn,
Mijn Godt wilt doch bewaren
Den trouwen dienaer dijn:
Dat sy my niet verrasschen
In haren boosen moet,
Haer handen niet en wasschen
In mijn onschuldich bloet.

Als David moeste vluchten
Voor Saul den Tyran:
Soo heb ick moeten suchten
Met menich Edelman:
Maer Godt heeft hem verheven
Verlost uit alder noot,
Een Coninckrijk ghegheven
In Israel seer groot.

Na tsuer sal ick ontfanghen
Van Godt mijn Heer dat soet,
Daer na so doet verlanghen
Mijn Vorstelick ghemoet:
Dat is dat ick mach sterven
Met eeren in dat Velt,
Een eewich Rijck verwerven
Als een ghetrouwe Helt.

Niet doet my meer erbarmen
In mijnen wederspoet,
Dan dat men siet verarmen
Des Conincks Landen goet,
Dat v de Spaengiaerts crencken
O Edel Neerlandt soet,
Als ick daer aen ghedencke
Mijn Edel hert dat bloet.

Als een Prins op gheseten
Met mijner Heyres cracht,
Van den Tyran vermeten
Heb ick den Slach verwacht,
Die by Maestricht begraven
Bevreesde mijn ghewelt,
Mijn ruyters sach men draven.
Seer moedich door dat Velt.

Soo het den wille des Heeren
Op die tyt had gheweest,
Had ick gheern willen keeren
Van v dit swaer tempeest:
Maer de Heer van hier boven
Die alle dinck regeert.
Diemen altijd moet loven
En heeftet niet begheert.

Seer Prinslick was ghedreven
Mijn Princelick ghemoet,
Stantvastich is ghebleven
Mijn hert in teghenspoet,
Den Heer heb ick ghebeden
Van mijnes herten gront,
Dat hy mijn saeck wil reden,
Mijn onschult doen bekant.

Oorlof mijn arme Schapen
Die zijt in grooten noot,
V Herder sal niet slapen
Al zijt ghy nu verstroyt:
Tot Godt wilt v begheven,
Syn heylsaem Woort neemt aen,
Als vrome Christen leven,
Tsal hier haest zijn ghedaen.

Voor Godt wil ick belijden
End zijner grooter Macht,
Dat ick tot gheenen tijden
Den Coninck heb veracht:
Dan dat ick Godt den Heere
Der hoochster Maiesteyt,
Heb moeten obedieren,
Inder gherechticheyt.

Een nieuw christelijk lied

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.

Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven,
dat ik u helpen mag.

Lijf en goed al te samen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders hoog van namen
hebben ’t u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel in ’t eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.

Edel en hooggeboren,
van keizerlijken stam,
een vorst des rijks verkoren,
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held zonder vreden
mijn edel bloed gewaagd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Van al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn,
mijn God, wil doch bewaren
den trouwen dienaar dijn,
dat zij mij niet verassen
in hunnen bozen moed,
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.

Als David moeste vluchten
voor Sauel den tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman.
Maar God heeft hem verheven,
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.

Na ’t zuur zal ik ontvangen
van God mijn Heer dat zoet,
daarna zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
dat is, dat ik mag sterven
met eren in dat veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwen held.

Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.

Als een prins opgezeten
met mijner heires-kracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig door dat veld.

Zo het den wil des Heren
op dien tijd had geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer van hierboven,
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven,
en heeft het niet begeerd.

Zeer christlijk was gedreven
mijn prinselijk gemoed,
standvastig is gebleven
mijn hart in tegenspoed.
Den Heer heb ik gebeden
uit mijnes harten grond,
dat Hij mijn zaak wil redden,
mijn onschuld maken kond.

Oorlof, mijn arme schapen
die zijt in groten nood,
uw herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,-
’t zal hier haast zijn gedaan.

Voor God wil ik belijden
en zijner groten macht,
dat ik tot genen tijden
den Koning heb veracht,
dan dat ik God den Heere,
der hoogsten Majesteit,
heb moeten obediëren
in der gerechtigheid.

De Zilvervloot .

De verovering van de zilvervloot was niet alleen een financiële, maar vooral ook een morele overwinning van de Republiek. Piet Hein werd in de negentiende eeuw (1844) geëerd met een eigen lied, gecomponeerd door J.J. Viotta, dat tegenwoordig nog steeds gezongen wordt, zij het niet altijd met onderstaande tekst van J.P. Heije.

De Zilvervloot

Heb je van de Zilveren Vloot al gehoord,

de Zilveren Vloot van Spanje?

Die had zoveel Spaanse matten aan boord

en appeltjes van Oranje.

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein

Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot,

hij heeft gewonnen de Zilvervloot.

Hij heeft gewonnen, gewonnen, de Zilvervloot

Klommen niet de jongens als katten in ’t want

en vochten zij niet als leeuwen?

Ze maakten de Spanjers duchtig te schand’,

tot in Spanje klonk hun schreeuwen.

Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein, zijn naam is klein

Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot,

hij heeft gewonnen de Zilvervloot.

Hij heeft gewonnen, gewonnen, de Zilvervloot

IJsselsteins Volkslied .

Tekst en compositie: J. Bissels 

Aan de Hollandse-IJssel, in het land van het Sticht.
Door weiden en water omgeven.
In oeroude wallen gehuld nog, daar ligt
Het stadje, waar wij willen leven!
Eens werd het gehoord,
en wij geven het voort:
…Groots was het, groots bleef het, groots zal het steeds zijn``.
Trots ben ik daarom op mijn mooi IJsselstein!
 

In een roemvol verleden, toen IJsselstein bloed
Vaak vloeide voor tranende vrijheid,
Verzekeren helden ons 't kostbare goed:
..Een leven vol stralende blijheid``.
Eens werd het gehoord,
en wij geven het voort:
…Stoer was het stoer bleef het, stoer zal het steeds zijn``.
Trots ben ik daarom op mijn oud IJsselstein! 


Vast vertrouwend op God dan in voorspoed en smart.
Zo staat, met Oranje verbonden.
Het IJsselsteins volk met die deugden in 't hart.
Die Nederlands grootheid verkonden.
Eens werd het gehoord,
en wij geven het voort:
… Fier was het, fier bleef het, fier zal het steeds zijn``.
Trots ben ik daarom op mijn goed IJsselstein!

Vlag Protocol .

Wanneer kan ik de vlag uithangen en wat is de vlaginstructie?

Als u de Nederlandse vlag wilt uithangen, kunt u de dagen van de vlaginstructie (het vlagprotocol) volgen. Dit hoeft niet, u mag ook op andere dagen de vlag uithangen. De vlaginstructie is een instructie die het gebruik beschrijft van een vlag. Voor overheidsgebouwen is het wel verplicht om de vlag uit te hangen.

Vlaginstructie

Voor het uithangen van de vlag vanaf rijksgebouwen heeft

Wanneer kan ik de vlag uithangen en wat is de vlaginstructie?

Als u de Nederlandse vlag wilt uithangen, kunt u de dagen van de vlaginstructie (het vlagprotocol) volgen. Dit hoeft niet, u mag ook op andere dagen de vlag uithangen. De vlaginstructie is een instructie die het gebruik beschrijft van een vlag. Voor overheidsgebouwen is het wel verplicht om de vlag uit te hangen.

Vlaginstructie

Voor het uithangen van de vlag vanaf rijksgebouwen heeft de minister-president een vlaginstructie vastgesteld. Deze vlaginstructie geldt ook voor lokale overheden. Er is verschil tussen ‘uitgebreid vlaggen’ (UV) en ‘beperkt vlaggen’ (BV).

Bij het uitgebreid vlaggen wordt de vlag uitgestoken van alle rijksgebouwen, zoals gebruikelijk is op Koningsdag. Bij beperkt vlaggen hoeft de vlag alleen te worden uitgestoken van de hoofdgebouwen van de ministeries. Dit geldt ook voor hoofdgebouwen van instellingen zoals:
• de Kamers der Staten-Generaal,
• de Raad van State,
• de Algemene Rekenkamer,
• de Nationale Ombudsman,
• het Kabinet van de Koning en
• de Hoge Raad der Nederlanden.

Dagen vlaginstructie

De vlaginstructie houdt in dat de Nederlandse vlag op rijksgebouwen uithangt op de volgende dagen: Als de dagen op een zondag of christelijke feestdag vallen, geldt de datum tussen de haakjes.

• 31 januari (1 februari): verjaardag prinses Beatrix (BV);
• 27 april (26 april): Koningsdag, verjaardag koning Willem-Alexander (UV);
• 4 mei: Dodenherdenking, vlag halfstok, van 18.00 uur tot
zonsondergang (UV);
•5 mei: Bevrijdingsdag (UV);
• 17 mei (18 mei): verjaardag koningin M xima (BV);
• laatste zaterdag in juni: Veteranendag (UV);
• 15 augustus (16 augustus): formeel einde Tweede Wereldoorlog (UV);
• derde dinsdag van september: Prinsjesdag (alleen in Den Haag) (UV);
• 7 december (8 december): verjaardag prinses Catharina-Amalia (BV);
• 15 december (16 december): Koninkrijksdag (BV).

Uithangen en hijsen van de vlag

Een gehesen vlag mag nooit de grond raken of het verkeer hinderen, ook niet als de vlag halfstok hangt. De vlaggenstok moet dus een goede lengte hebben. Vlaggen mogen niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. De vlag mag wel blijven hangen als hij zodanig verlicht is dat de kleuren duidelijk te zien zijn.

De vlag halfstok

Als de vlag halfstok moet hangen, wordt de vlag eerst vol gehesen. Daarna wordt de vlag langzaam en statig neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen. Hierna wordt de vlaggenlijn vastgebonden. De vlag wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald.

De Nederlandse vlag

De Nederlandse vlag is het symbool van eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag moet altijd de ereplaats hebben als deze gebruikt wordt op Nederlands grondgebied. Er zijn geen voorschriften voor de afmeting, maar de lengte moet zich verhouden tot de breedte als 3:2. De kleuren zijn helder vermiljoen, helder wit en kobaltblauw. Het is niet toegestaan versieringen op de vlag aan te brengen.

Oranje wimpel en bijzondere gebeurtenissen

Op Koningsdag en op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag met een oranje wimpel gehesen. Bij alle andere gelegenheden wordt er zonder oranje wimpel gevlagd. Bij bijzondere gebeurtenissen in de Koninklijke familie (zoals geboorte, huwelijk, overlijden), kan een speciale vlaginstructie afgekondigd worden. Tijdens officiële bezoeken van buitenlandse staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht.

Meerdere vlaggen

Als er meerdere vlaggen worden gehesen, moeten deze even groot zijn en op gelijke hoogte worden gehesen. Bij het uithangen van 2 vlaggen is de ereplaats rechts, gerekend met de rug naar de vlaggen. Bij 3 vlaggen moet de Nederlandse vlag in het midden hangen. Als de provinciale en de gemeentelijke vlag naast de Nederlandse vlag komen, is de opstelling: gemeentelijke vlag links, Nederlandse vlag midden, provinciale vlag rechts. Alleen als het een gemeentelijke aangelegenheid is, moet de gemeentevlag rechts. Als naast de Nederlandse vlag vlaggen van andere landen worden gehesen, bepaalt de eerste letter van de landnamen in de Franse taal de volgorde.

Prinses Alexia en Ariane

Prinses Alexia en Ariane: Op de verjaardag van prinses Alexia (26 juni) en prinses Ariane (10 april) hoeft er niet gevlagd te worden. Ze zijn niet opgenomen in de vlaginstructie, omdat ze niet de eerstvolgenden in de troonopvolging zijn, na koning Willem-Alexander. Prinses Amalia is dat wel. Haar naam komt dan ook voor in de vlaginstructie.

Activiteiten plattegrond .

Plattegrond volgt.

Programma Kloosterplantsoen .

Programma volgt.

Beleid deelname 2022 .

Beleid deelname

Sinds jaar en dag is Koningsdag in IJsselstein een groots feest vóór IJsselsteiners en dóór IJsselsteiners. Ook voor de regio is Koningsdag in IJsselstein een begrip geworden.

De Stichting Oranjevereniging IJsselstein (SOVIJ) heeft in opdracht van de gemeente de organisatie in handen van de jaarlijkse viering van Koningsdag op 27 april. De SOVIJ organiseert Koningsdag samen met verenigingen en vrijwilligers in IJsselstein. Hierbij wordt het bestuur ondersteund door Gemeente, Politie en Brandweer.

Vanwege toegenomen drukte en verscherpte regelgeving wordt het steeds noodzakelijker om een heldere organisatie te hebben.

Vergunningen

De SOVIJ vraagt de vergunning aan bij de gemeente voor het totaal aan activiteiten, alsmede de horecavergunningen. De SOVIJ voert de organisatie uit conform de vergunningverlening.

Verenigingen

Elke vereniging uit IJsselstein kan in principe deelnemen aan Koningsdag. Een vereniging kan op deze manier promotie maken voor haar sport, activiteit of doelstelling. Aanmeldingsformulieren voor activiteiten worden verstrekt door de secretaris van de SOVIJ.

Goede doelen

Een organisatie die namens een goed doel commerciele verkopen wenst te doen op de kinderbraderie moet vooraf toestemming vragen aan de SOVIJ. Tevens dient deze organisatie aan 2 voorwaarden te voldoen
1. Een opgave/overzicht van de financiele afdracht aan het Goede Doel
2. De organisatie die het Goede Doel vertegenwoordigt dient naast de verkoop van commerciele goederen een activiteit ten behoeve van de kinderen uit te voeren.

Horeca

De lokale horeca dient de horecavergunning voor een buitentap en statafels in te dienen bij het bestuur van de SOVIJ De Horeca mag op Koningsdag geen terras plaatsen conform artikel 5.5 van de vergunning van de Gemeente IJsselstein. Het is niet toegestaan om eten en drinken buiten te verkopen

Evenementen

Op door de burgemeester aan te wijzen dagen waarop in de
binnenstad grootschalige evenementen of festiviteiten worden gehouden, mag van de terrasvergunning geen gebruik worden gemaakt.

Kinderbraderie

In de binnenstad wordt op Koningsdag volgens jarenlange traditie een kinderbraderie gehouden. Er is uitsluitend plaats voor kinderen die hun overtollig speelgoed en dergelijke aanbieden. Verder mogen kinderen hun persoonlijke ‘kunsten’ zoals het bespelen van een muziekinstrument ten tonele brengen.

Het is niet toegestaan op de kinderbraderie drink en etenswaren te verkopen. ( b.v. pannenkoeken, cup cakes, popcorn, suikerspinnen e.v.a.)

Handelaren en volwassenen of particuliere verkopen zijn dan ook niet toegestaan. Hierop wordt toegezien. Een uitzondering is gemaakt voor diegenen waarmee de Oranjevereniging al sinds jaar en dag een afspraak heeft. Uitsluitend wanneer een van deze plekken vrij zou komen, is er ruimte voor een nieuwe verkoopactiviteit die past binnen de visie van de Oranjevereniging. Er kan dus geen plaats worden gereserveerd en er kunnen geen kramen worden gehuurd.

Beleid vergunningen 2022 .

Vergunning verkoop zwakalcoholhoudende drank

Het verkopen van zwakalcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse tijdens de Koningsdag activiteiten is alleen toegestaan als de burgemeester de verantwoordelijke, voor wiens rekening en risico het horecabedrijf tijdelijk wordt geëxploiteerd zonder de reguliere vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet, een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van diezelfde wet heeft verleend.

Het aanvragen van deze ontheffingen verloopt geco rdineerd via de Oranjevereniging, zij zijn immers de houder van de evenementenvergunning en bepalen wie er op het terrein wat mag doen. Indien u in aanmerking wilt komen voor de genoemde ontheffing tijdens Koningsdag, dient u dit uiterlijk 1 december 2018 kenbaar te maken bij de Oranjevereniging en de aanvraag en bijbehorende bescheiden aan te leveren. Bij de aanvraag dient kopie ID bewijs en kopie SvH van de leidinggevende(n) achter de bar toegevoegd te worden.

De Oranjevereniging verzoekt de gemeente de door u aangevraagde ontheffingen in afschrift te ontvangen, hiermee behoud zij het overzicht.

Horecagelegenheden die in het bezit zijn van een terrasvergunning, hebben geen ontheffing nodig op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet mits hun terrasvergunning geldig is tijdens en/of op het evenemententerrein, dat laatste hangt af hoe de gemeente dat heeft bepaald en vervolgens of de Oranjevereniging toestemming heeft gegeven dat bedoelde ondernemers op het terrein een terras mag exploiteren.

De Oranjevereniging stelt in een overeenkomst met de ontheffinghouders vervolgens een aantal privaatrechtelijke voorwaarden:

• u dient zich aan de voorschriften en beperkingen te houden die op de ontheffing zijn genoemd

• Bij alle verkooppunten dient u duidelijk zichtbaar en goed leesbaar aan te geven dat u geen alcoholhoudende dranken verstrekt aan personen onder de 18 jaar. De Oranjevereniging hecht belang aan het beperken van overmatige alcoholconsumptie tijdens evenementen. Vandaar dat wij voor het schenken van zwakalcoholhoudende drank een minimumprijs hanteren van € 2,- voor bier en € 3,- voor wijn.

• U serveert drank in plastic drinkbekers

Vergunning verkoop consumpties
Het buiten verkopen van consumpties (voedsel en non-alcoholhoudende dranken) tijdens de Koningsdag activiteiten op het evenemententerrein is alleen toegestaan als de evenementenvergunninghouder hier toestemming voor geeft. Uiteraard moet men zich houden aan de bepalingen uit de Warenwet waarvan het Toezicht bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit ligt, Indien u in aanmerking wilt komen voor verkoop van food & drinkspots dient u dit uiterlijk 1 december 2018 aan te vragen bij de Oranjevereniging.

Parkeren auto’s en fietsen .

Binnenstad afgesloten op 27 april

Zoals andere jaren is de binnenstad op 27 april afgesloten voor alle verkeer. Dit wordt tijdig aangegeven door middel van borden op alle toegangswegen naar de IJsselsteinse binnenstad.

Fietsen stallen

Fietsenstallingen vindt u op de volgende locaties:
– Hoek Kasteellaan/Meerenburgerhorn
– Utrechtsestraat nabij het monument
– Basiliekpad
– Vingerhoekhof
– Molenstraat

Om de binnenstad goed bereikbaar te houden en om bij onverhoopte calamiteiten de doorgang voor politie en brandweer te kunnen garanderen, wordt u verzocht zoveel mogelijk lopend naar de binnenstad te komen. De stallingmogelijkheid voor fietsen is beperkt.

Verenigingen

Tussen 04.00 uur en 18.00 uur is het verboden uw auto te parkeren op de volgende locaties:

 • Het gehele Kronenburgplantsoen van de Basiliek tot aan de Ned.
 • Hervormde kerk, St. Nicolaasstraat,
 • Molenstraat en het plein bij de Basiliek.
 • Het kasteelterrein aan de Kasteellaan.

De parkeergarages Overtoom en Eiteren zijn geopend en normaal toegankelijk. Voor beide parkeergarages geldt dat in 2017 het parkeren gratis is.

Straatparkeren is op 27 april gratis.

Deze website maakt gebruik van cookies en persoonlijke data om de gebruikerservaring voor bezoekers te verbeteren.